مرتضی خلینا

بخش اول معرفی

بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی بخش اول معرفی 

بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی بخش دوم معرفی 

بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی بخش سوم معرفی 

تحصیلات

دکتری علوم و تکنولوژی پلیمر

1396

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی پلیمر

1390

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مهندسی پلیمر

1386

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دیپلم ریاضی-فیزیک

1380

دبیرستان علامه‌حلی تهران (سمپاد)

فعالیت‌ها و مشاغل

بازرس شورای صنفی دانشکده پلیمر

1381 تا 1384